preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Tekstualni okvir:

 

  REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

   OPĆINA SVETI ĐURĐ

OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ

 

 

 

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl.  108. Statuta Osnovne škole Sveti Đurđ, Školski odbor na sjednici održanoj dana 30.8.2018., donosi

 

PRAVILNIK

O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Osnovna škola Sveti Đurđ (u daljnjem tekstu:  Škola) obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća uredba).

 

Članak 2.

 

Sukladno čl. 4. toč. 7. Opće uredbe Škola je voditelj obrade osobnih podataka koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

 

Članak 3.

 

U skladu sa Općom uredbom   pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

 

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

 

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

 

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. 

 

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

 

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

 

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

 

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

 

Članak 4.

 

Osobne podatke fizičkih osoba Škola obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

 

Osobne podatke koje Škole obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Osobni podaci koji nisu točni  bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.

 

Škola osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 

Škola osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 

 

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 5.

 

Škola osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka 
 • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Škole
 • da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Škole
 • da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Škole ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. 

 

Članak 6.

 

Privola kojom ispitanik Školi daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.  

 

Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).

 

 

 

 

Članak 7.

 

U postupku obrade osobnih podataka Škola na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Škole, namjeri predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

 

 

III. PRAVA ISPITANIKA

 

Članak 8.

 

Škola će odmah, a najkasnije u roku od mjeseca dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 

 

 • informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o  primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru
 • dostaviti ispitaniku ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose
 • ispraviti netočne podatke ili podatke dopuniti 
 • provesti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

 

Rok iz st. 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Škola  obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

 

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, Škola informaciju pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

 

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz st. 1. ovog članka. Škola će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima  odbijanja zahtjeva. 

 

Članak 9.

 

Škola informacije pružene u skladu s čl. 8.  pruža bez naknade.

Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Škola će naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.

 

Članak 10.

 

Ispitanik koji smatra da  je Škola povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom   ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

 

 

IV. SUSTAV POHRANE

 

Članak 11.

 

Škola prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osobni podaci zaposlenika Škole
 • osobni podaci o redovitim učenicima 
 • osobni podaci o članovima Školskog odbora
 • osobni podaci o roditeljima članovima Vijeća roditelja
 • osobni podaci o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za zasnivanje radnog odnosa

osobni podaci vanjskih suradnika 

Članak 12.

 

Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka Škola vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom.

 

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

 • ime i kontaktne podatke Škole, ravnatelja Škole i službenika za zaštitu podataka
 • svrhu obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka

 

Članak 13.

 

Ravnatelj Škole donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika.

 

 

V. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Članak 14.

 

Škola imenuje službenika za zaštitu podataka.

 

Službenik za zaštitu podataka ima odgovarajuću stručnu spremu, a imenuje se iz redova zaposlenika Škole.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka dostupni su na  web stranicama Škole.

 

Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Škole i njegovih zaposlenika koji neposredno obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.

 

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 15.

 

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo zaposlenicima zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

 

Članak 16.

 

Škola će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom ispitaniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. 

 

Članak 17.

 

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka odgovorne su za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave.

                                                                                                                                     

 

 

 Predsjednik Školskog odbora

Dolores Gale

 

____________________________________________________

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 30.8.2018.

                                                                                                                                                   

 Ravnatelj

Mario Bontek

 

__________________________________________­­­­­­­­___________

                                                                                                                                    

KLASA:003-05/18-01/1

URBROJ:2186-133-01-18-1

Sveti Đurđ, 30.8.2018.                                                    

 

Napomena: Ovaj primjer obrasca Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Škole mogu koristiti počev od 25.svibnja 2018. od kada počinje i obveza primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

 

 

 

 

 

PRILOG

 

Obrazac evidencije aktivnosti obrade

Obrazac Odluke o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Obrazac Odluke o imenovanju osoba odgovornih za obradu osobnih podataka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 10. 2010.

Ukupno: 339956
Ovaj mjesec: 3693
Ovaj tjedan: 133
Danas: 1

Brojač na našoj web stranici postavljen je prije deset godina. Gotovo osamdeset posjeta u prosjeku dnevno, nije malo za školsku stranicu :-)


Nastava na daljinu

Važne poveznice

Korisne poveznice

 

 

 

 

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE

 

 

preskoči na navigaciju