2021-11-10 12:57:54

VREDNOVANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIKA ŠKOLE (M/Ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, a vezano uz raspisani natječaj (KLASA: 112-03/21-01/7 URBROJ:2186-133-01-21-3 ) od 5. studenog 2021. za zasnivanje radnog odnosa Tajnik/ca škole, puno, određeno radno vrijeme. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje

 

                       SARŽAJ I  NAČIN VREDNOVANJA,  PRAVNE  I DRUGE  IZVORE 

                                ZA PRIPREMANJE  KANDIDATA ZA VREDNOVANJE

 

PRAVILA VREDNOVANJA:

 

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Sveti Đurđ, Sveti Đurđ, obavit će se vrednovanje kandidata.

Vrednovanje se  sastoji  od razgovora (intervjua) kandidata s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti razgovoru.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje prije razgovora identitet kandidata/kinje.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

 Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će vršiti pojedinačne razgovore prema redoslijedu zaprimanja molbi.

Razgovor se sastoji od deset pitanja na koja kandidati odgovaraju usmeno.       

 Za vrijeme razgovora nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se razgovor odvija i
  • razgovarati sa s ostalim kandidatima/kinjama.   

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima razgovora bit će udaljen s razgovora, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rezultat razgovora za svakog kandidata koji je pristupio razgovoru. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje svaki kandidat koji je zadovoljio formalne uvjete u natječaju.

Povjerenstvo će objaviti poziv kandidatima na mrežnoj stranici Osnovne škole Sveti Đurđ, Sveti Đurđ,

   www.os-sveti-djurdj.skole.hr. nakon utvrđivanja liste kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.),

2. Zakon o radu ( Narodne novine, broj 93/14., 127/17. i 98/19.)

3. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 51/18.)

4.  Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

                                                                                                                                               POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA


Osnovna škola Sveti Đurđ